INTERNATIONALE
KINO AUSHANGFOTOS

ORIGINAL CARDS (FRANKREICH) (F)
FRANCEWINETOU 1 ERE EPOQUE: LA REVOLTE DES APACHES

GERMANYWINNETOU 1. TEIL

KINO AUSHANGFOTOS  (LOBBY CARDS)

FRANCEWINETOU 1 ERE EPOQUE: LA REVOLTE DES APACHES

CINEMASCOPE, EASTMANCOLOR, 24 FOTOS (LOBBY CARDS), (SNC)

GERMANYWINNETOU 1. TEIL